واحد پولی :

پخش عمده بادکنک مکزیک

پخش عمده بادکنک مکزیک

gallery icon

بادکنک
سایز  رنگ بسته بندی تعداد
  5-9-10-11-12 

پاستل

مخلوط

تک رنگ

100 و 50 عددی
گرد 5-9-10-11-12 دکوری

مخلوط

تک رنگ
25 و 50 عددی
   5-9-10-11-12 متالیک

مخلوط

تک رنگ
100 عددی
 

 

شانجان

 

9-12-نیم بالن 25 و 50 و 100 عددی
 
قلبی 5 دکوری

مخلوط

تک رنگ
100 عددی
شکل دار قلبی 10 دکوری

مخلوط

تک رنگ
100 عددی
کنگره پاستل

مخلوط

100 عددی
 
  پاستل

مخلوط

تک رنگ
100 عددی
ماری
  دکوری

مخلوط

تک رنگ
100 عددی
 
ورقی  درجه یک 144 عددی 
 
پوندی

 113 گرمی

47 تا 53 عدد