واحد پولی :

بادکنک های موجود در ایران بالن

ما به طور عمده پخش بادکنک مکزیک را انجام میدهیم

امکان ارائه " بادکنک های خاص "

gallery icon

امکان ارائه " بادکنک های تایلندی "

gallery icon

امکان ارائه " بادکنک های چینی " جهت مصرف بازار را نیز داریم.

gallery icon